در اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو فرآیند خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک که به وسیله مشترکین برق ، تا سقف ظرفیت انشعاب احداث می گردد ، طی مراحل زیر صورت می پذیرد: سایر اطلاعات مرتبط در فایل های زیر ارائه گردیده است .  پیوست ۱ : فهرست نمایندگان استانی و شهرستانی […]

 در اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو فرآیند خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک که به وسیله مشترکین برق ، تا سقف ظرفیت انشعاب احداث می گردد ، طی مراحل زیر صورت می پذیرد:

سایر اطلاعات مرتبط در فایل های زیر ارائه گردیده است .

 پیوست ۱ : فهرست نمایندگان استانی و شهرستانی شرکت های توزیع نیروی برق

 پیوست ۲ : مدارک مورد نیاز برای ارائه به شرکت های توزیع نیروی برق جهت اخذ مجوز

 پیوست ۳ : شرایط اجرا و دستوالعمل فنی نصب سامانه های خورشیدی و بادی کوچک

 پیوست ۴ : قرارداد نمونه بین متقاضیان و پیمانکاران ذیصلاح 

 پیوست ۵ : قرارداد خرید تضمینی برق بین شرکت های توزیع نیروی برق و متقاضیان

  پیوست ۶ : توافقنامه مدیریت پیمان خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک از مولدهای مختص مشترکین بین ساتبا و شرکت های توزیع نیروی برق

 

 پیوست ۷ : تعرفه های خرید تضمینی برق