محاسبه آب جبرانی کولینگ تاور مهمترین بخش محاسبات برج خنک کننده می‌باشد که هدف آن برآورد مقدار آب مصرفی کولینگ تاور در شرایط اقلیمی و فصلی است.

محاسبه آب جبرانی کولینگ تاور مهمترین بخش محاسبات برج خنک کننده می‌باشد که هدف آن برآورد مقدار آب مصرفی کولینگ تاور در شرایط اقلیمی و فصلی است. محاسبه سیال جبرانی برج خنک کاری وابسته پارامترهای گوناگونی نظیر میزان تبخیر آب کولینگ تاور، مقدار پرتاب مایع در دستگاه ، زیر آب (مایع تخلیه) برج میباشد. با دست یابی به مجموع تبخیر ، پرتاب آب برج خنک کن و بلودان مقدار آب جبرانی کولینگ تاور محاسبه می‌گردد.

منظور از آب جبرانی کولینگ تاور چیست؟

آب جبرانی کولینگ تاور (میک آپ) نقش فرآیند تکمیلی خنک کاری را انجام می‌دهد. به روشی که برج‌های خنک کننده بر اساس سیستم هوا خنک کاهش دهنده دمای آب هستند. طی این عملکرد مقداری مایع همراه هوا تبخیر شده و از قسمت دهانه فن استک خارج می‌شود. برای اینکه سیستم با افت فشار مواجه نشود و رسوبات میکروبیولوژیکی اب افزایش پیدا نکند یک ورودی ۴/۳ اینچ درون قسمت تشتک کولینگ تاور تحت عنوان آب جبرانی درنظر گرفته میشود. میک آپ شیری شهری یا صنعتی میباشد و به تشتک اتصال می‌یابد سپس توسط شناور داخل حوضچه ذخیره جای میگیرد. هنگامیکه حجم آب درون تشتک کاهش می‌یابد آب جبرانی به سیستم مدار باز کمک می‌نماید و بطور مداوم باید داخل برج شود.

معمولا کولینگ تاورهای هوا خنک با تناژهای مختلف ۳ تا ۵ درصد دبی در گردش را طی هر ساعت شبانه روز پرت دارند. برای مثال اگر بخواهیم ۱۰۰ متر مکعبی دبی آب در چرخش را مدنظر بگیریم ۳۰۰ لیتر آن طی هر ساعت پرت می‌شود. باید توجه داشت که علت استفاده از کولینگ تاورهای هیبریدی همین امر است و محاسبات زیاد پیچیده‌ای ندارد.

نحوه محاسبه آب جبرانی کولینگ تاور چگونه است؟

شرکت کولینگ تاور CTR محاسبه آب جبرانی برج خنک کاری را با استفاده از سه روش کلی انجام می‌دهد :

  1. محاسبه آب جبرانی کولینگ تاور از طریق فرمول
  2. برآورد سیال جبرانی برج خنک کاری با روش تخمین
  3. محاسبات توسط نرم افزارهای آنلاین و مهندسی مانند : Water Waste

تبخیر سیال چه اثری بر محاسبه آب جبرانی کولینگ تاور دارد؟

تبخیر آب برج خنک کاری پیرو دمای ورود و خروج ، میزان دبی سیال درحال چرخش ، دمای مرطوب محیط می‌باشد. تبخیر تعیین کننده ظرفیت دستگاه بوده و مکانیزم کولینگ تاور وابسته آن است. هرچه تبخیر بیشتر باشد راندمان ، تناژ بالاتر و سیال بیشتری را سرد می‌کند. برای محاسبه آب جبرانی کولینگ تاور تبخیر سیال برابر ۱ درصد فشار در گردش می باشد. این عامل مهمترین مقدار جهت محاسبات میک آپ را شامل میشود.

فرمول محاسبات عددی میک آپ

عوامل اصلی جهت محاسبه آب جبرانی کولینگ تاور تبخیر و تخلیه مایع است. فرمول محاسبات سیال مصرفی دستگاه طبق رابطه زیر برآورد می‌گردد :

M = E + B + D

M = آب جبرانی / E = تبخیر سیال / B = بلودان (زیر آب) / D = دریفت قطرات ریز آب