بر اساس راهنمای تنظیم صورتحساب مخصوص قرارداد‌های مطابق بند ب. ماده ۱۳۳ برنامه پنجم، ضریب تعدیل توسط سایت بانک مرکزی ایران اعلام می‌گردد.

تعدیل در فرهنگ لغات به معنی “معتدل کردن”، “تقسیم از روی عدالت” و “کم کردن” است اما در فرهنگ ساختمان بمعنی مبلغی است که کارفرما جهت جبران آثار تورم (مثبت یا منفی) بر اساس دوره و مبلغ کارکرد در قالب “صورت وضعیت تعدیل” به پیمانکار می پردازد.به بیان ساده تر در طول مدت اجرای قرارداد ممکن است بهای اجرای کارهای موضوع قرارداد دستخوش تغییرات گردند.با توجه به این مطلب که نرخ پیمان تا انتهای قرارداد ثابت می باشد برای جبران هزینه های تحمیل شده به پیمانکار از بابت تورم، صورت وضعیت تعدیل به شرح ذیل تهیه و مبلغ مربوطه به پیمانکار پرداخت می گردد.

برای محاسبه تعدیل قیمت فروش برق نیاز به چهار عامل در فرمول تعدیل است که همگی توسط سایت بانک مرکزی ایران اعلام می گردند:

۱- شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال پرداخت

۲- شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال بهره برداری(تجاری)

۳- متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یک ساله قبل از زمان پرداخت

۴- متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یک ساله قبل از شروع بهره برداری (تجاری)

ضمن اینکه ضریب آلفا توسط فروشنده اعلام می گردد و مقدار مجاز آن بین ۰,۱۵ تا ۰,۳ است.

68027 555 - محاسبه ضریب تعدیل قیمت فروش برق تجدیدپذیر

موارد ۱ و ۲ از طریق پیوند زیر قابل دریافت هستند:

http://www.cbi.ir/category/۱۶۱۱.aspx

موارد ۳ و ۴ پس از وارد کردن ابتدا و انتهای بازه های زمانی مورد نظر و نوع ارز یورو از طریق پیوند زیر قابل دریافت هستند:

http://www.cbi.ir/exratesadv/exratesadv_fa.aspx

پس از وارد کردن موارد فوق در فرمول، ضریب تعدیل که تا ۵ رقم اعشار گرد می شود به دست می آید. با ضرب آن در مبلغ پایه خرید برق (مندرج در ماده ۲ شرایط خصوصی قرارداد)، مبلغ واحد به ازاء هر کیلووات ساعت تولید معادل در صورتحساب مشخص خواهد شد که تا ۲ رقم اعشار گرد می شود.